معرفی

مشخصات فردی

سیدرضا امین

نام - نام خانوادگی : سیدرضا   امین

پست الکترونیکی : rezamin@azad.ac.ir;r_amin@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : صنایع

محل خدمت : دانشکده صنایع

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

سیدرضا امین
سیدرضا امین

محل خدمت :
    دانشکده صنایع
مرتبه علمی :
    مربی
^